Odpovědnost - Home

Dnes je:

Počet návštěv: 

HESLO 

Profesionalita, zkušenosti, znalosti, vzdělání a praxe
AŠB Liberec 30
Pro koho školím:
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Dopravci
EU 561/2006 platnost od 11.4.2006      Nařízení rady (EHS) č. 3821/85,   novelizováno  nahrazuje   165/2014 Sb.   v  EU  561/2006 Sb.   
               ODPOVĚDNOST DOPRAVCE  objektivní odpovednost
                                                                                     Článek 10
1. Dopravce nesmí odměňovat řidiče, jež zaměstnává nebo jejichž služeb využívá, a to ani prémiovým zvýhodněním nebo příplatky, za ujetou vzdálenost nebo objem přepravovaného zboží, pokud by tyto odměny mohly vést k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo by podněcovaly k porušování tohoto nařízení. !!!!!!
2. Dopravce organizuje práci řidičů uvedených v odstavci 1 tak, aby mohli dodržet nařízení 165/2014 Sb.  (EHS) č. 3821/85 a kapitolu II tohoto nařízení. Dopravce řidiče náležitě poučí a provádí pravidelné kontroly, aby zajistil dodržování nařízení (EHS) č. 3821/85 a kapitoly II tohoto nařízení.
3. Dopravce odpovídá za porušení, kterých se dopustí jeho řidiči, a to i tehdy, pokud k tomuto porušení došlo na území jiného členského státu nebo třetí země. Aniž je dotčeno právo členských států považovat dopravce za plně odpovědné, mohou členské státy podmínit tuto odpovědnost porušením odstavců 1 a 2 dopravcem. Členské státy mohou zvážit jakýkoli důkaz, že dopravce nelze důvodně považovat za odpovědného za porušení, ke kterému došlo.
4. Dopravci, zasílatelé, speditéři, organizátoři turistických zájezdů, hlavní dodavatelé, subdodavatelé a agentury zprostředkovávající zaměstnání řidičům zajistí, aby byly smluvně dohodnuté přepravní plány v souladu s tímto nařízením.
5. a) Dopravce, který používá vozidla vybavená záznamovým zařízením(KARTY) podle přílohy IB nařízení (EHS) č. 3821/85, na něž se vztahuje toto nařízení, zajistí, aby:
- se veškeré údaje pravidelně stahovaly z přístroje ve vozidle a karty řidiče, jak to stanoví členský stát, a aby se odpovídající údaje stahovaly
častěji, aby se zajistilo, že jsou staženy údaje o všech činnostech, které dopravce provedl nebo které pro něj byly provedeny,
- veškeré údaje stažené z přístroje vozidla a z karty řidiče byly uchovávány po dobu nejméně 12 měsíců po jejich zaznamenání a na žádost
 kontrolora byly tyto údaje dostupné z provozovny dopravce, přímo nebo dálkově;
b) pro účely tohoto odstavce je pojem „stahování“ vykládán v souladu s definici stanovenou v kapitole I bodě s) přílohy IB nařízení (EHS) č. 3821/85;
c) o maximálním časovém úseku pro stahování  příslušných údajů podle písm. a) bodu i) rozhodne Komise postupem podle čl. 24 odst. 2.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky