Dojezdy řidičů - Home

Dnes je:

Počet návštěv: 

HESLO 

Profesionalita, zkušenosti, znalosti, vzdělání a praxe
Vítejte na webu
Pro koho školím:
Výběr zájmu:
J.Beneš - AŠB Školící středisko akreditace OD368/08-10/276.7.3/Rg mobil: 603454183
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO- Autoškola sk. B
pro dopravce, profi řidiče a referenty
Webové stránky - vše k provozování silniční dopravy
Přejít na obsah

Dojezdy řidičů

Řidiči
Výjimka z limitů pro minimální dobu odpočinku a maximální dobu řízení  za účelem nalezení vhodného místa zastávky
Evropský soudní dvůr, věc C-235/94.
Článek: 12 nařízení č. 561/2006/ES.
Přístup, který se má dodržovat:
Článek 12 obsahuje ustanovení, která umožňují řidiči odchýlit se od požadavků na minimální dobu odpočinku a na maximální dobu řízení podle článků 6 až 9, aby našel vhodné místo zastávky. Tento článek neopravňuje řidiče k tomu, aby se odchýlil od nařízení z důvodů, které zná již před zahájením cesty. Jeho účelem je umožnit řidiči vyrovnat se s případy, kdy se v průběhu jízdy neočekávaně stane nemožným dodržet nařízení, tedy za abnormálních obtíží, a to nezávislých na vůli řidiče, evidentně nevyhnutelných (což nelze předpokládat ani za vynaložení veškeré řádné péče).
Odchylka má rovněž zajistit bezpečnost osob, vozidla a nákladu vozidla a požadavek, že je třeba každopádně přihlížet k zásadám bezpečnosti silničního provozu.
V podobných případech náležejí jisté povinnosti třem stranám:
1.    Dopravní podnik musí pečlivě plánovat řidičovu bezpečnou cestu a musí předvídat například pravidelné dopravní zácpy, povětrnostní podmínky a
      přístup k odpovídajícím místům k parkování, musí tedy organizovat práci tak, aby řidiči mohli dodržet nařízení, a měl by dbát na to, aby byly
      dodržovány požadavky odesílatelů a pojistitelů ohledně bezpečného parkování.
2.    Řidič musí striktně dodržovat pravidla a neodchylovat se od maximální doby řízení, ledaže neočekávaně nastanou výjimečné okolnosti a stane se
     nemožným nařízení dodržet, aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, bezpečnosti osob, vozidla nebo nákladu. Pokud se řidič rozhodne,
     že je nezbytné odchýlit se od nařízení, aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, musí oznámit povahu a důvod odchylky ručně (na
     záznamovém listu nebo na výtisku ze záznamového zařízení nebo v denním pracovním plánu v jakémkoli jazyce Společenství), jakmile zastaví.

3.   Kontrolor uplatňuje odborné uvážení při kontrole řidiče a vyhodnocení toho, zda je odchylka od maximální doby řízení odůvodněná. Pro posouzení toho, zda je odchylka na základě článku 12 oprávněná, musí kontrolor pečlivě prověřit veškeré okolnosti, zejména:

a.    historii záznamů řidiče o době řízení, aby se určil obvyklý rozvrh řidičova výkonu a ověřilo se, zda řidič obvykle pravidla pro dobu řízení a dobu
      odpočinku dodržuje, a že tedy k odchylce došlo výjimečně;
b.    k odchylce od maximální doby řízení nesmí docházet pravidelně, odchylka musí být způsobena výjimečnými okolnostmi jako třeba: velkými
     dopravními nehodami, extrémními povětrnostními podmínkami, silničními odbočkami a objezdy, přeplněnými parkovišti atd. (Tento seznam možných
     výjimečných okolností je pouze příkladmý. Při posuzování platí zásada, že důvod možné odchylky od maximální doby řízení nesmí být známý předem,
     dokonce nesmí být ani předvídatelný.);
c.   je třeba dodržovat denní i týdenní maximální dobu řízení, řidič tedy nemůže mít „čas k dobru“ na základě překročení limitů při hledání parkoviště;
d.   odchylka od pravidel pro maximální dobu řízení nesmí vést k omezení nutných přestávek, denního ani týdenního odpočinku
JB
Děkuji za váš zájem a spolupráci
Výše uvedené odkazy  pro všeobecný výběr a informací. Na specializovaných stránkách
informace k dopravě,  přestupkům, zákonům, výcviku autoškoly  a další  podle  vašeho zájmu.
Návrat na obsah